Skip to content

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO – WWW.BEMOVET.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz możliwości złożenia Zamówienia na Usługę rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.bemovet.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez BEMOVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Człuchowska 35/U06, 01-360 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001003553, NIP 5223242056, REGON 523732066, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Serwis internetowy w szczególności ma charakter informacyjny. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia informacje dotyczące świadczonych przez siebie usług oraz umożliwia zawarcie umowy rezerwacyjnej.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: przychodnia@bemovet.pl;
  2. pod numerem telefonu:+48 (22)6640107.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.bemovet.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca informują, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać Rezerwacji. Poprzez Formularz rezerwacji, Użytkownik wybiera oraz termin Najmu (dostępny zgodnie z informacją podaną w interaktywnym kalendarzu), spośród opcji dostępnych w Formularzu rezerwacji;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 5. Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji – umowa zawierana w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu;
 8. Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.bemovet.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz składać Zamówienia;
 9. Usługa rezerwacji/Rezerwacja – nieodpłatna usługa polegająca na zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem Formularza rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji z Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w pkt V Regulaminu.

III.  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
  5. program umożliwiający rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
   1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. przekierowania na zewnętrzne social media,
   3. udostępnianie interaktywnego Formularza rezerwacji.
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media w postaci Facebooka oraz Instagrama jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Formularza rezerwacji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Rejestruję’’.
 5. Usługodawca za pośrednictwem Formularza rezerwacji, zapewniają Użytkownikom możliwość skorzystania z nieodpłatnej Usługi rezerwacji. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Rezerwacji określa pkt. V niniejszego Regulaminu.  
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. REZERWACJA

    1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dokonanie Rezerwacji wizyty weterynaryjnej, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Celem Rezerwacji jest dokonanie rezerwacji u wybranego przez Użytkownika lekarza weterynarii i w wybranym gabinecie. 
    2. Usługodawca na stronie Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usługi rezerwacji, w szczególności w postaci dostępnych terminów i godzin wizyt. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę rezerwacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Serwisu.
    3. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, może złożyć Zamówienie na Usługę rezerwacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji. Użytkownik w Formularzu rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane. Zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji. Usługodawca prześlą potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawca o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji.  
    4. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
    5. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawarta jest na czas oznaczony – do momentu zawarcia Umowy o usługi weterynaryjne, do zawarcia której dochodzi poza Serwisem.
    6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji (umowne prawo odstąpienia). Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem telefonu lub wiadomości elektronicznej poprzez złożenie stosownego oświadczenia, maksymalnie na 24 godziny przed planowaną godziną Najmu Sali.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towarów lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług znajdziesz tutaj.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
   2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, 
   3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
   4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: BEMOVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Człuchowska 35/U06, 01-360 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: przychodnia@bemovet.pl , numer telefonu  +48 22 664 01 07 (wzór)
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawców jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawców.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.